רשות האוכלוסין וההגירה אוכפת את החוק האוסר העסקת עובדים זרים ומסתננים.
טרם העסקת עובד, בדוק את מעמדו ואת תוקף אשרתו (רישיון הישיבה שברשותו) והימנע מכתבי אישום פלילי וקנסות כבדים.

העסקת עובד זר מחייבת קבלת היתר העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה. היתר העסקה חייב להיות על שמך ורק לתחום שאושר לעובד.
העסקת עובדים זרים בעבודות: משק בית, שיפוצים וטיפול בילדים – אסורה בהחלט!
העוברים על החוק, צפויים לכתב אישום פלילי ולקנס עד עשרות אלפי שקלים!

גם אם העובד הזר חוקי ורשאי לעבוד בישראל, ניתן להעסיקו אך ורק לאחר קבלת אישור העסקה אישי על שם המעסיק ורק לתחום שאושר לעובד.

היתר להעסקת עובד זר ניתן על ידי רשות האוכלוסין וההגירה רק למעסיקים בענפי הסיעוד, החקלאות, תעשייה ושירותים, תאגידי בניין ומסעדנות.

העסקת מסתנן אשר לא מחזיק ברישיון בהתאם לסעיף 2(א')5 בתוקף תאכף.
תאכף העסקת מסתנן אשר מחזיק ברישיון מסוג 2(א')5 בו מובהר כי אינו רשאי לעבוד.
תאכף העסקת מסתנן אשר מחזיק ברישיון מסוג 2(א')5 בו קיימת ברישיון הגבלה למקום העבודה.
כמו כן, תאכף העסקת מסתנן אשר שוהה במרכז השהייה הפתוח "חולות" ומחזיק בהוראת שהייה במתקן
ומסתנן אשר זומן למרכז השהייה הפתוח "חולות" ולא התייצב במועד שנקבע לו.
לא תאכף העסקת מסתנן, רק כאשר הוא מחזיק ברישיון זמני בתוקף בהתאם לסעיף 2(א')5

שים לב: בהתאם להוראת שעה מדצמבר 2014 בחוק עובדים זרים, יוטלו קנסות מוגדלים בן העסקת מסתננים שפג תוקף הרישיון שלהם
מסוג 2 (א')5 או שחלה
לגביהם הוראת שהייה.


על העסקת עובדים זרים שלא כחוק משלמים ביוקר!