שאלות ותשובות

כללי

1. איך מתבצעת בפועל העסקת עובד זר?
תשובה:
ניתן להעסיק עובד זר רק באמצעות היתר העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה. היתר להעסקת עובד זר ניתן רק למעסיקים בענפי הבניין, החקלאות, התעשייה, המומחים, הסיעוד והמסעדות האתניות בלבד. זאת בכפוף למכסות ולתנאים הנקבעות על ידי הממשלה לכל ענף בנפרד.
את ההיתר המיוחד מעניק מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.
לאחר קבלת ההיתר יש להסדיר לעובד אשרת עבודה.

2. אני רוצה להעסיק במסעדה שלי עובדים שהסתננו לישראל מאריתריאה ומסודן, האם זה אפשרי?
תשובה:
העסקת מסתנן אשר לא מחזיק ברישיון בהתאם לסעיף 2(א')5 בתוקף אסורה! חל איסור העסקת מסתנן אשר מחזיק ברישיון מסוג 2(א')5 בו מובהר כי אינו רשאי לעבוד ראה קישור
חל איסור העסקת מסתנן אשר מחזיק ברישיון מסוג 2(א')5 בו קיימת ברישיון הגבלה למקום העבודה ראה קישור
כמו כן, חל איסור על העסקת מסתנן אשר שוהה במרכז השהייה הפתוח "חולות" ומחזיק בהוראת שהייה במתקן ראה קישור
ומסתנן אשר זומן למרכז השהייה הפתוח "חולות" ולא התייצב במועד שנקבע לו ראה קישור
ניתן להעסיק מסתנן רק כאשר הוא מחזיק ברישיון זמני בתוקף בהתאם לסעיף 2(א')5 ראה קישור
שים לב: בהתאם להוראת שעה מדצמבר 2014 בחוק עובדים זרים, יוטלו קנסות מוגדלים בגין העסקת מסתננים שפג תוקף הרישיון שלהם מסוג 2 (א')5 או שחלה לגביהם הוראת שהייה.

3. השכן שלי הוא חקלאי והוא מעסיק אצלו עובד מסור מתאילנד שנמצא בישראל כבר הרבה שנים. האם מותר לי להעסיק אותו לפעמים גם אצלי בעסק?
תשובה:
עליך להיות בעל היתר להעסקת עובדים זרים! בכלל, העובדה שהעובד נמצא בישראל הרבה שנים איננה אישור ודאי לכך שהוא שוהה על פי חוק בישראל. עליך לבדוק האם בידו אשרת עבודה, באיזה תחום ומי המעסיק הרשמי שלו.
העסקת עובד זר ללא היתר העסקה או שאשרתו של העובד אינו בתוקף היא עבירה על החוק!

4. לדוד שלי יש עובד זר חוקי עם אשרה, שמטפל בו. בימים האחרונים הוא ביקש להחליף את המטפל בעובד אחר. האם אני יכול להעסיק את העובד שעזב את הדוד שלי?
תשובה:
אם אתה זקוק לטיפול סיעודי במשך רוב שעות היממה, תוכל לבקש היתר להעסיק עובד זר בסיעוד בהתאם לנהלים הקבועים לענף זה. אם יינתן לך היתר להעסיק עובד זר בסיעוד, עליך לפנות ללשכת תיווך פרטית מורשית לעובדים זרים בסיעוד ולבדוק האם המטפל יכול עדיין לקבל אשרת עבודה על פי חוק.
העסקת עובד זר מבלי שניתן לך היתר מהמדינה היא עבירה על החוק!

ניקיון ומשק בית

5. באילו מצבים ניתן להעסיק עובד זר בניקיון בביתי?
תשובה:
ככלל, חל איסור להעסיק עובד זר בעבודות משק בית.
חל איסור לנצל עובד זר שמטפל בנזקק סיעודי, לצורך ביצוע עבודות שונות לטובת בני משפחה אחרים של הנזקק הסיעודי.
לעומת זאת לנזקק סיעודי/לבעל ההיתר חל איסור להעסיק עובר זר בעבודות שאינן עבודות נלוות לטיפול בו (לדוגמה- העסקת העובד כמוכר בחנות השייכת לבעל ההיתר הסיעודי).
עובד זר חייב להיות בעל אשרת עבודה תקפה ובה רשום שמו של בעל ההיתר. הפרה של אחד מהתנאים האמורים לעיל מהווה עבירה על חוק עובדים זרים.

6. לשכנה המבוגרת שלי יש מטפלת זרה ובימי ראשון היא בחופש. האם אוכל להעסיק אותה אצלי בימי ראשון בעבודות משק בית?
תשובה:
לא. אין לך היתר להעסקת עובד זר ולכן תהיה זו עבירה על החוק בגינה אתה צפוי לקנס משמעותי של אלפי שקלים והגשת כתב אישום. המטפלת קיבלה אשרה לעבודה בתחום הסיעוד בלבד והיא אינה רשאית לעבוד בתחום אחר, או אצל מי שאין לו היתר להעסקת עובד זר.
העסקת עובד זר בתחום הניקיון בבית היא עבירה על החוק!

שיפוצים

7. האם מותר להעסיק עובד זר בעבודות שיפוצים ?
תשובה:
ככלל, חל איסור להעסיק עובד זר באופן ישיר בעבודות שיפוצים בבית.
ניתן להעסיק עובד זר בעבודות שיפוץ אך ורק באמצעות קבלן רשום, שמעסיק עובדים זרים באופן חוקי באמצעות קבלן כוח אדם ("תאגיד בניין") מורשה מטעם המדינה. על מזמין השיפוץ חלה חובה לבדוק האם הקבלן המבצע מעסיק עובדים זרים כחוק.
כל הסכם בין מזמין השיפוץ לבין הקבלן, לגבי מעמד העובדים, לא יפטור את מזמין השיפוץ מאחריות אם יתגלה שהקבלן המבצע העסיק עובד זר שלא כחוק.

8. אני רוצה לעשות שיפוצים בבית. האם מותר לי להעסיק את הפועל הסיני שעובד אצל הקבלן בבניין ממול?
תשובה:
לא. אין לך היתר להעסיק עובד זר בשיפוצים ולכן העסקת העובד על ידך תהווה עבירה על החוק, שבגינה הינך צפוי לקנס משמעותי של אלפי שקלים והגשת כתב אישום. במקביל, העובד הזר קיבל אשרת עבודה המחייבת אותו לעבוד אצל קבלנים רשומים בבניין באמצעות קבלני כוח אדם מורשים בלבד.
העסקת עובד זר בתחום השיפוצים שלא על ידי קבלן רשום ושלא באמצעות קבלן כוח אדם מורשה היא עבירה על החוק!

9. אני יו"ר ועד בית בשכונה במרכז הארץ ואנחנו מעוניינים לשפר את חזות הבניין. האם מותר לי להציע את עבודת השיפוצים לאחד העובדים הזרים שעומדים בצומת ומחכים למעסיק?
תשובה:
בהחלט לא. היתרים להעסקת עובד זר בשיפוצים ניתנים לתאגידי בניין וקבלנים מורשים בלבד ורק בתנאי שהם יעסיקו את העובדים באמצעות קבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים.
העסקת עובד זר בשיפוצים על ידי אדם פרטי היא עבירה על החוק!
שים לב: בהתאם להוראת שעה מדצמבר 2014 בחוק עובדים זרים, יוטלו קנסות מוגדלים בגין העסקת מסתננים שפג תוקף הרישיון שלהם מסוג 2 (א')5 או שחלה לגביהם הוראת שהייה.

טיפול בילדים

10. באילו מצבים ניתן להעסיק עובד זר בטיפול בילדיי?
תשובה:
ככלל, חל איסור להעסיק עובד זר לצורך טיפול בילדים.
ניתן להעסיק עובד זר בטיפול בילדים, אך ורק אם ניתן היתר מיוחד להעסקת עובד זר בענף הסיעוד בנוגע לילד שהוכר כזכאי לגמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי והתקיימו אחד משלושת התנאים הבאים:
1. הימצאותו של הילד במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
2. הילד זקוק לליווי או השגחה תמידית במשך רוב שעות היום מפאת נכותו ונבצר מאותו ילד להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית/צהרון.
3. נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד במשך השעות בהן הוא נמצא בביתו כגון טיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה.

בכל מקרה, על העובד הזר להיות מועסק באמצעות לשכה פרטית (חברת כוח אדם) שקיבלה רישיון מטעם המדינה.
הפרה של אחד מהתנאים מהווה עבירה על חוק עובדים זרים.


11. סבתא שלנו נפטרה לאחרונה ואנו רוצים שהמטפלת שעבדה אצלה תעבור להתגורר אצלנו ותעזור בטיפול בילדים. איך ניתן להסדיר זאת?
תשובה:
לא ניתן להסדיר אשרת עבודה לעובד זר לטיפול בילדים או לכל עבודת משק בית אחרת. העסקת עובדת זרה לטפל בילד שלא הוכר כילד בעל צרכים סיעודיים ומבלי שמשפחת הילד קיבלה היתר להעסיק עובד זר לצורך מתן טיפול סיעודי לאותו ילד, היא עבירה על החוק!

עבודה לשוהה עם אשרת תייר

12. חברה של הבת שלי הגיעה לביקור בישראל כתיירת. עכשיו היא רוצה להישאר בישראל ולעבוד. האם מותר לה לעבוד עם האשרה שיש בידה?
תשובה:
לא. אשרת התייר מאפשרת לשהות בישראל למטרת תיירות בלבד ואינה מאפשרת כל עבודה שהיא בישראל. במידה שהחברה מבקשת לעבוד בישראל, עליה לשוב למדינתה ולהסדיר את הנושא לפני שהיא חוזרת לארץ.

נישואים עם ישראלי

13. מותר לי להעסיק עובד/ת זר/ה שהתחתן/ה עם ישראלי?
תשובה:
לאחר שאזרח זר נישא לישראלי הוא מתחיל בתהליך הדרגתי לקבלת מעמד. עליך לבדוק את סוג האשרה המצויה בידו ואת תנאיה ובהתאם לכך, תוכל לדעת האם מותר לך להעסיקו ובאיזו תנאים.
העסקת עובד זר ללא היתר היא עבירה על החוק!

קנסות ואכיפה

14. האם מותר לפקחי הרשות להיכנס אליי לעסק / לבית או שהם חייבים להציג בפניי צו חיפוש של בית משפט?
תשובה:
החוק מאפשר למפקח להיכנס ללשכה פרטית (חברת כוח אדם) או למקום עבודה שיש יסוד להניח שהוא מקום עבודה של המעביד או של העובד או מקום מגורי העובד ללא צורך בצו.
צו בית משפט מאפשר להיכנס לחצר פרטית או למקומות המצוינים לעיל המשמשים למגורים.

15. האם אני חייב להכניס את פקחי הרשות אליי לעסק/לבית?
תשובה:
כן, בכפוף לנאמר בתשובה לשאלה הקודמת. מי שמפריע למפקח במילוי תפקידו, דינו מאסר של 6 חודשים.

16. מהי הענישה בגין העסקת עובד זר ?
תשובה:
הענישה תלויה בנסיבות המקרה. הענישה כוללת קנס מנהלי או הגשת כתב אישום פלילי.
שים לב: בהתאם להוראת שעה מדצמבר 2014 בחוק עובדים זרים, יוטלו קנסות מוגדלים בגיןן העסקת מסתננים שפג תוקף הרישיון שלהם מסוג 2 (א')5 או שחלה לגביהם הוראת שהייה.

17. מה קורה אם תופסים אותי מספר פעמים בגין העסקת עובד זר באופן לא חוקי?
תשובה:
ביצוע עבירה חוזרת של העסקת עובד זר בניגוד לחוק עובדים זרים, עלולה לגרום להטלת כפל קנס מנהלי או להגשת כתב אישום.

18. האם הקנס צובר ריבית פיגורים?
תשובה:
קנס שלא שולם במועדו יצבור תוספת ריבית פיגורים של 50% עם חלוף המועד האחרון לתשלום הקנס. בחלוף 180 ימים יצבור הקנס תוספת של 5% וכך כל 180 ימים.

19. מה המשמעות של כתב אישום פלילי?
תשובה:
בהגשת כתב אישום המדינה היא "התובע" והמעסיק הוא הנאשם הינו "הנתבע". ההליך מתנהל כמקובל בהליך פלילי.
במהלך המשפט מביאים שני הצדדים ראיות ולאחר מכן בית הדין צריך להכריע בסוגיית האשמה.
במידה שהנאשם מורשע, בית הדין יכול להטיל עליו קנס כספי של עד עשרות אלפי שקלים בגין כל עובד וכל עבירה. ההרשעה משפיעה, בין השאר, על ההתקשרויות של הנאשם עם המדינה לצורך ביצוע עבודות שונות במסגרת מכרזים וכד'.
שים לב: בהתאם להוראת שעה מדצמבר 2014 בחוק עובדים זרים, יוטלו קנסות מוגדלים בגין העסקת מסתננים שפג תוקף הרישיון שלהם מסוג 2 (א')5 או שחלה לגביהם הוראת שהייה.

20. אם בגין הגשת כתב אישום פלילי אגיע לבית משפט, לאיזה בית משפט מגיעים- השלום, מחוזי, בית הדין לעבודה?
תשובה:
כתבי אישום מוגשים לבתי דין אזוריים לעבודה.

21. האם אני יכול לערער?
תשובה:
אדם שנמצא אשם בביצוע עבירה והורשע על ידי בית המשפט, יכול להגיש ערעור בהתאם למועדים הקבועים בחוק וזאת לבית הדין הארצי לעבודה.

לתשומת לבכם: התשובות אינן מחליפות את הוראות חוק עובדים זרים התשנ"א -1991 ואת חוק הכניסה לישראל התשי"ב- 1952 ואת הנהלים שנקבעו על ידי רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול.
אם קיימת סתירה, הוראות החוקים והנהלים הם המחייבות.